Privacyverklaring

Innerlijke Dimensies is verantwoordelijk voor de naleving van privacywet- en regelgeving zoals de AVG. Innerlijke Dimensies respecteert je privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. We willen transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit privacy statement informeren we je hierover. Heb je over dit privacy statement vragen? Neem dan gerust contact op.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Innerlijke Dimensies verwerkt persoonsgegevens over je doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk)verwerken:

 • Voor- en achternaam/bedrijfsnaam;
 • Adresgegevens;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bij ons gevolgde therapie, workshop, nascholing of opleiding;
 • mogelijk nog andere niet genoemde gegevens benodigd om onze dienstverlening aan je uit te kunnen voeren.


Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Innerlijke Dimensies verwerkt gegevens die nodig zijn voor je behandeling of scholing. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om jouw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.


Waarom we gegevens nodig hebben

Innerlijke Dimensies verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 • Het afhandelen van je betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistisch doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;


Hoe lang we gegevens bewaren

Innerlijke Dimensies zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn voor medische dossiers voor zover van toepassing. 


Delen met anderen
Innerlijke Dimensies deelt je gegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Innerlijke Dimensies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


In kaart brengen websitebezoek
Innerlijke Dimensies gebruikt (bijvoorbeeld: functionele, analytische en tracking) cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.  Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om je bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.


Internetsites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@innerlijkedimensies.nl. Innerlijke Dimensies zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.


Beveiliging
Innerlijke Dimensies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@innerlijkedimensies.nl.


Wijzigingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op onze website vindt je steeds het meest actuele statement. 


Klachtrecht

Bent je het niet eens met de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of omgaan met je rechten als cliënt/student? Neem dan in ieder geval contact met ons op.
Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Contactgegevens

Wanneer je contact wilt opnemen met Innerlijke Dimensies, kun je ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:    Valck Lucassenhof 16
Postcode en plaats:  3972 VM Driebergen
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: H30192445
Telefoonnummer: 06-2355 9061
E-mailadres: info@innerlijkedimensies.nl