Klachtenreglement

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dat betekent.

Klachtenfunctionaris

Als professional wil ik graag dat je tevreden bent over je consult. Het kan voorkomen dat jij als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht je dat, om welke reden dan ook, niet prettig vinden, dan bied ik je aan gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Het klachtreglement van Quasir, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk zal gelden, kun je bij mij opvragen.

Geschillencommissie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van de verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het je vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat leidt – je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van WVS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van 1-1-2017 is mijn praktijk bij Quasir/Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vind je via de website van Zorggeschil. De geschillenregeling van Zorggeschil zal je in de voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt.

Voor meer informatie zie www.nibig.nl en www.nibig.nl/uploads/klachtenreglement-NIBIG-Wkkgz.pdf,  www.quasir.nl/klachtenbehandeling/ en www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/inhoud/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg.